Στοιχεία Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων:
ΜΗΤΕ 1172K132K1099401, Σύρος 06/03/2015, αρ. πρωτ. 220, ΑΔΑ 6Β81465ΦΘΘ-ΗΝΔ

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης κατοικίας:
ΜΗΤΕ 1172K91001346001, Σύρος 29/03/2017, αρ. πρωτ. ΚΥΚ1117/2017 ΑΔΑ 6ΦΜ0465ΧΘΟ-Δ95